Tag Archives: פיצול נחלה – פרצלציה

תקנות התכנון והבנייה[סטייה ניכרת מתכנית](הוראת שעה),התשע"ב 2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 151 )ב( ו– 265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 11965- ,
ובהתייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:
1 . בתקופת תוקפן של תקנות אלה יראו כאילו בתקנות התכנון והבנייה )סטייה ניכרת
מתכנית(, התשס"ב 22002- )להלן – התקנות העיקריות( –
) 1( בתקנה 1, לפני ההגדרה "בנין עזר" נאמר:
""בית משותף", "בעל דירה", "דירה" – כהגדרתם בסעיף 52 לחוק המקרקעין,
התשכ"ט 31969- ";
) 2( בתקנה 2, אחרי פסקה ) 9( נאמר:
" ) 9א( )א( הוספת דירות, למעט הוספת דירות באמצעות פיצול דירות קיימות,
שהתקיימו בה התנאים המצטברים שלהלן:
) 1( שטח דירה לאחר הפיצול לא יפחת מ– 30 מ"ר;
) 2( הבקשה להקלה חתומה בידי כל בעלי הזכויות במגרש,
ולעניין בית משותף – תהיה הבקשה חתומה בידי כל בעלי הדירות
בבית המשותף;
) 3( מספר הדירות שהוספו הוא בשיעור שאינו עולה על 30% מן
המספר המרבי של הדירות המותר לבנייה על מגרש לפי הוראות
התכנית החלה על המגרש או ממספר הדירות הקיימות בבניין, לפי
הנמוך מביניהם; ואולם אם מספר הדירות כאמור נמוך משלוש,
תותר הוספה של דירה אחת.
) 4( הוצגה חוות דעת מהנדס הוועדה, המתייחסת לתמהיל
הדירות המתקבל לאחר הפיצול והשתלבותן בסביבה וכי מוסדות
הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה בסביבת
הבניין נותנים מענה לצרכים הנובעים מתוספת הדירות;
) 5( הבקשה להקלה תואמת את החלטת הוועדה המקומית
שהתקבלה לפי פסקת משנה )ב( .
זקיפת תשלומים
על חשבון
מקדמות
פקיד השומה
רשאי לפטור
תחולה
הוראת שעה
__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 .
2 ק"ת התשס"ב, עמ' 824 ; התשס"ח, עמ' 875 .
3 ס"ח התשכ"ט, עמ' 259 .
קובץ התקנות 7050 , כ"ג בחשוון התשע"ב, 165 20.11.2011
)ב( על אף האמור בפסקת משנה )א(, הוועדה המקומית רשאית להחליט, לאחר
שקיבלה לעניין זה חוות דעת בכתב של מהנדס הוועדה, כי לא יהיה ניתן לתת
הקלה לפי פסקת המשנה האמורה במתחמים שתורה, או שמספר הדירות שיהיה
ניתן לפצל בהקלה יהיה נמוך מהשיעור הקבוע בפסקת משנה )א() 3( וזאת בין השאר
מאחר שמוסדות הציבור, השטחים הפתוחים והתשתיות בתחומים האמורים,
אינם נותנים מענה לצרכים הנובעים מהוספת הדירות ובשל השפעותיה של
הוספת הדירות בתכנית לעניין תמהיל הדירות בסביבתה."
2 .תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן )להלן – יום התחילה( ותוקפן
לחמש שנים.
3 . על אף האמור בתקנה 2) 9א()א() 2( לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1) 2( לתקנות
אלה, בקשה להקלה שהוגשה בתקופה של שנתיים מיום התחילה, תיחתם בידי מי
שבבעלותם שבעים וחמישה אחוזים לפחות מן הזכויות במגרש, ולעניין בית משותף,
תיחתם הבקשה בידי מי שבבעלותם שבעים וחמישה אחוזים לפחות מן הדירות בבית
המשותף.

® כל הזכויות שמורות לאדריכלית דלית ביטון, אדריכלית הנדסאית ומשפטנית
'דלית ב.ק. אדריכלים'-סטודיו לתכנון ואדריכלות
אין להעתיק/לצלם/לשכפל ללא רשות מפורשת בכתב.

התאמת יחידות הדיור במושב לרשום בתכנית תמ"א 35 , וההצטרפות הוולנטארית – חלק 7

התאמת כל יחידות הדיור הקיימות במושב לרשום בתמ"א 35 וההצטרפות הוולנטארית  – חלק 7/ מאת דלית ויטון אדריכלית הנדס' ועורכת דין מתמחה בנדל"ן תכנון ובניה בישראל. מהי תמ"א 35? זוהי תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור. התכנית אושרה בנובמבר 2005. בתוך הוראות התכנית תוכלו למצוא (עמ' 27-35) הוראות בדבר יחי"ד מותרת בכל ישוב בארץ! כך למשל במושב אבן ספיר, Continue Reading
read more

הסדרת כל השימושים החורגים בנחלה והקשר להגדרת חלקת המגורים-חלק 6

הסדרת כל השימושים החורגים בנחלה  – חלק 6 / מאת דלית ויטון אדריכלית  והנדס' ועורכת די מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל.  שימושים חורגים הכוונה למבנים הקיימים בנחלה שאין להם היתר בניה לשימוש שלו כיום בפועל. כך למשל: בנחלה בה קיימים שני מבנים /מבנה מס' 1 בית לבעל משק שחלקו לא מוסדר בהיתר בניה ומבנה מס' 2 בית לבן ממשיך ולו Continue Reading
read more

משמעות רישום/אי רישום משבצת מושב בהכשר של החלטה 979 – חלק 4

  משמעות רישום/אי רישום משבצת מושב בהכשר  של החלטה 979  חלק רביעי / מאת דלית ויטון עורכת  דין ואדריכלית הנדס' מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל . בעל נחלה שיבקש להצטרף להסדר שבהחלטה 979 יצטרך לעמוד במספר תנאים וביניהם תנאי רישום חלקה א' של המושב בספרי מרשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות – יש להבין שכל רשות ממשלתית יכולה להתייחס לחוכר Continue Reading
read more

התנאים הבסיסיים להצטרפות להחלטת מועצת מקרקעי ישראל – חלק 3

התנאים הבסיסיים להצטרפות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל – חלק 3  / מאת דלית ויטון אדריכלית ועורכת דין מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל. 2 התנאים הראשונים באחריות המושב- א. רישום חלקה א' של המושב בספרי מרשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות. ב. התאמת יחי"ד במושב ליחי"ד המותרות עפ"י תמ"א 35. 2 תנאים נוספים באחריות החוכר/בעל הנחלה- ג. הסדרת כל השימושים החורגים Continue Reading
read more

מהפכת הזכויות במושבים והקיבוצים יוצאת לדרך – חלק 1

  מהפיכת הזכויות במושבים ובקיבוצים יוצאת לדרך חלק 1 / מאת דלית ויטון אדריכלית הנדס' ועורכת דין מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל. עשרות שנים של אי וודאות בעניין זכויותיהם הקנייניות, של החקלאים החוכרים את אדמותיהם ממנהל מקרקעי ישראל, הסתיימו. ביוני 2011 אישר בג"ץ את החלטות מועצת מקרקעי ישראל. מדובר בהחלטות שיישנו את פני המושבים והקיבוצים. מעתה, יוכל, כל, בעל נחלה Continue Reading
read more

מהפכת הזכויות במושבים והקיבוצים יוצאת לדרך-חלק 2

מהפכת הזכויות במושבים והקיבוצים יוצאת לדרך חלק 2 השפעת החלטת בג"ץ בעניין החלטה מס' 979 של מועצת מקרקעי ישראל  על החוכרים במושב ובקיבוץ/ מאת דלית ויטון אדריכלית ועורכת דין בישראל. השפעתה על בעלי הנחלות בישראל- כל מתיישב במושב יוכל מעתה לעגן זכויותיו הקנייניות, בחלקת המגורים בתשלום מופחת זאת בנוסף יוכל להעביר זכויותיו במגרשים שפוצלו מחלקת המגורים. הנ"ל כפוף לתחימת גודל חלקת Continue Reading
read more
שינוי גודל גופנים