Tag Archives: התנאים להצטרפות

2 התנאים הראשונים באחריות המושב-
א. רישום חלקה א' של המושב בספרי מרשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות.

ב. התאמת יחי"ד במושב ליחי"ד המותרות עפ"י תמ"א 35.

2 תנאים נוספים באחריות החוכר/בעל הנחלה-

ג. הסדרת כל השימושים החורגים בנחלה, לרבות תשלום בגין תקופת עבר.
ד. תשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך קרקע חלקת המגורים, לזכויות בניה של 375 מ"ר. הערה- לא יחולו הנחות אזור על תשלום זה.

עקרונות ההחלטה –
א. הצטרפות להחלטה נתונה להחלטתו של בעל הזכויות בנחלה, ההסדר בהחלטה הינו וולונטרי.
ב. חובת עיבוד הנחלה תמשיך להתקיים ברציפות לאורך כל תקופת החכירה.
ג. מי שיחליט להצטרף להסדר- לא יחויב בהשבת הקרקע למנהל מקרקעי ישראל בעת שינוי יעודה.
ד. מי שיבחר שלא להצטרף להחלטה – ימשיכו לחול עליו הכללים הקבועים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
ה. הגדרת 'חלקת המגורים' כדלהלן:
ה.1. הגדרת שטח רציף בגודל של עד 2.5 דונם, מתוך חלקה א' של הנחלה, המיועד למגורים עפ"י תכנית תקפה וכולל את יחי"ד הקיימות בנחלה בחלקה א'.
ה.2. נחלות הקטנות מ 2.5 דונם [שטח צהוב למגורים] – לא תתאפשר הגדלת השטח הצהוב [למגורים] לכדי 2.5 דונם, למעט נחלות באזורי עדיפות א' ובקו עימות – הגדלת השטח הרציף של הנחלה ל 2.5 דונם , באם אין אפשרות להגדלת שטח הנחלה באופן רציף תותר הגדלת הנחלה באזורים אלו עד ל 2 דונם.
ה.3. נחלות הגדולות מ 2.5 דונם [שטח צהוב למגורים] – באם במועד אישור החלטה 979 שטח המגורים בנחלה [עפ"י תכנית תקפה] עולה על 2.5 דונם, יהיה זכאי החוכר להצטרף להסדר ושטח זה ייכלל בהסדר, בכפוף לתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך קרקע חלקת המגורים. הערה – על תשלום זה יחולו הנחות עפ"י אזורי עדיפות לאומית למגורים.
ו. הגדרת היקף הבניה הבסיסי למגורים ב'חלקת המגורים – היקף הבניה הבסיסי למגורים בנחלה יהיה 375 מ"ר, בכפוף לתכנית תקפה, בתשלום 3.75% מערך הקרקע לזכויות בינוי של 375 מ"ר [ללא הנחת על פי אזורי עדיפות]
מה מקנה ההטרפות לחוכר?:
א. מימוש 375 מ"ר ביחידה אחת או במספר יחידות, בכפוף לתכנית (ת.ב.ע)תקפה.
ב. חוזה חכירה ל 49, וללא סעיף השבת קרקע בעת שינוי יעודה.
ג. ביטול הדרישה לרצף בין דורי. הערה – הבניה תוגדר לחוכר ולקרובו ואין אפשרות לפצל יחידה זו.
כמובן שניתן להוסיף שטחי בניה מעבר ל375 מ"ר אלא שאז אלו תתאפשרנה בכפוף לתכנית (ת.ב.ע) תקפה ובתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא.

® כל הזכויות שמורות לאדריכלית דלית ביטון, אדריכלית הנדסאית ומשפטנית
'דלית ב.ק. אדריכלים'-סטודיו לתכנון ואדריכלות
אין להעתיק/לצלם/לשכפל ללא רשות מפורשת בכתב.

התאמת יחידות הדיור במושב לרשום בתכנית תמ"א 35 , וההצטרפות הוולנטארית – חלק 7

התאמת כל יחידות הדיור הקיימות במושב לרשום בתמ"א 35 וההצטרפות הוולנטארית  – חלק 7/ מאת דלית ויטון אדריכלית הנדס' ועורכת דין מתמחה בנדל"ן תכנון ובניה בישראל. מהי תמ"א 35? זוהי תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור. התכנית אושרה בנובמבר 2005. בתוך הוראות התכנית תוכלו למצוא (עמ' 27-35) הוראות בדבר יחי"ד מותרת בכל ישוב בארץ! כך למשל במושב אבן ספיר, Continue Reading
read more

הסדרת כל השימושים החורגים בנחלה והקשר להגדרת חלקת המגורים-חלק 6

הסדרת כל השימושים החורגים בנחלה  – חלק 6 / מאת דלית ויטון אדריכלית  והנדס' ועורכת די מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל.  שימושים חורגים הכוונה למבנים הקיימים בנחלה שאין להם היתר בניה לשימוש שלו כיום בפועל. כך למשל: בנחלה בה קיימים שני מבנים /מבנה מס' 1 בית לבעל משק שחלקו לא מוסדר בהיתר בניה ומבנה מס' 2 בית לבן ממשיך ולו Continue Reading
read more

משמעות רישום/אי רישום משבצת מושב בהכשר של החלטה 979 – חלק 4

  משמעות רישום/אי רישום משבצת מושב בהכשר  של החלטה 979  חלק רביעי / מאת דלית ויטון עורכת  דין ואדריכלית הנדס' מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל . בעל נחלה שיבקש להצטרף להסדר שבהחלטה 979 יצטרך לעמוד במספר תנאים וביניהם תנאי רישום חלקה א' של המושב בספרי מרשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות – יש להבין שכל רשות ממשלתית יכולה להתייחס לחוכר Continue Reading
read more

התנאים הבסיסיים להצטרפות להחלטת מועצת מקרקעי ישראל – חלק 3

התנאים הבסיסיים להצטרפות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל – חלק 3  / מאת דלית ויטון אדריכלית ועורכת דין מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל. 2 התנאים הראשונים באחריות המושב- א. רישום חלקה א' של המושב בספרי מרשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות. ב. התאמת יחי"ד במושב ליחי"ד המותרות עפ"י תמ"א 35. 2 תנאים נוספים באחריות החוכר/בעל הנחלה- ג. הסדרת כל השימושים החורגים Continue Reading
read more

מהפכת הזכויות במושבים והקיבוצים יוצאת לדרך – חלק 1

  מהפיכת הזכויות במושבים ובקיבוצים יוצאת לדרך חלק 1 / מאת דלית ויטון אדריכלית הנדס' ועורכת דין מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל. עשרות שנים של אי וודאות בעניין זכויותיהם הקנייניות, של החקלאים החוכרים את אדמותיהם ממנהל מקרקעי ישראל, הסתיימו. ביוני 2011 אישר בג"ץ את החלטות מועצת מקרקעי ישראל. מדובר בהחלטות שיישנו את פני המושבים והקיבוצים. מעתה, יוכל, כל, בעל נחלה Continue Reading
read more

מהפכת הזכויות במושבים והקיבוצים יוצאת לדרך-חלק 2

מהפכת הזכויות במושבים והקיבוצים יוצאת לדרך חלק 2 השפעת החלטת בג"ץ בעניין החלטה מס' 979 של מועצת מקרקעי ישראל  על החוכרים במושב ובקיבוץ/ מאת דלית ויטון אדריכלית ועורכת דין בישראל. השפעתה על בעלי הנחלות בישראל- כל מתיישב במושב יוכל מעתה לעגן זכויותיו הקנייניות, בחלקת המגורים בתשלום מופחת זאת בנוסף יוכל להעביר זכויותיו במגרשים שפוצלו מחלקת המגורים. הנ"ל כפוף לתחימת גודל חלקת Continue Reading
read more
שינוי גודל גופנים