מהפכת הזכויות במושבים והקיבוצים יוצאת לדרך חלק 2 מאת דלית ביטון מ 'דלית ב.ק. אדריכלים'

מהפכת הזכויות במושבים והקיבוצים יוצאת לדרך – חלק 2

השפעת החלטת בג"ץ בעניין החלטה מס' 979 של מועצת מקרקעי ישראל על החוכרים במושב ובקיבוץ:
השפעתה על בעלי הנחלות בישראל- כל מתיישב במושב יוכל מעתה לעגן זכויותיו הקנייניות, בחלקת המגורים בתשלום מופחת זאת בנוסף יוכל להעביר זכויותיו במגרשים שפוצלו מחלקת המגורים. הנ"ל כפוף לתחימת גודל חלקת המגורים לשטח מקסימלי של 2.5 דונם שיכלול היקף זכויות הבנייה יהיה 375 מ"ר, שעליהם ניתן יהיה להוסיף זכויות בניה [שטחי שירות] ,מעבר ל 375 מ"ר , בכפוף לתכנית תקפה ובכפוף לתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא ובכפוף לתשלום 3.75% מערך הקרקע.
שאלת המליון דולר – כיצד תשפיע ההחלטה על פיצול נחלה? כעת יוכל החוכר במושב ל לבנות בית בנחלה ולמכור אותו תוך העברת מלוא הזכויות לקונה בכפוף לתשלום השלמה, המשלימים את ה 3.75% ששולמו לכדי 33% מערך הקרקע.
השפעתה על החוכרים בקיבוצים– כעת יוכל גם הקיבוץ לרכוש את חלקת המגורים שהוגדרה בתוך שטח המחנה של הקיבוץ המשמש למגורים בפועל אשר מתוכו ישויכו המגרשים לחברי הקיבוץ. לאחר הצטרפות להסדר המוצע תמורת תשלום סל של 3.75% מערך חלקת המגורים בקיבוץ. העברת הזכויות על ידי חברים יתאפשר תמורת תשלום השלמה ל 33% מערך המגרש.

השפעת החלטת בג"ץ על החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1101:
כאמור פסיקת בג"ץ אישרה גם את החלטה מס' 1101 של מ.מ.י שעניינה מתן אפשרות לבעלי זכויות בנחלה להקים מבנה לתעסוקה לא חקלאית ו/או שימוש במבנה קיים למטרת תעסוקה לא חקלאית, בחלקת המגורים בלבד. החלטת מועצת מקרקעי ישראל שמספרה 1101 אושרה אושרה ב 27.03.2007 .

לפניכם את עיקרי הכללים לשימוש בהחלטה 1101 :
1) תעשייה לא חקלאית – סך שטחו של המבנה לתעשייה לא חקלאית לא יעלה על 500 מ"ר המבנה יכלול בתוכו גם את מבני הקיט.
2) המבנה יהיה לשימושו של בעל הנחלה בלבד, ללא יכולת להשכירו לצד ג'.
3) על החוכר לשלם למנהל דמי חכירה יהיו בשווי 91% מערך הקרקע ולעניין בהיטל חלף השבחה – המנהל יישא בהיטל זה, זאת למעט מקום בו חובת תשלום ההשבחה חלה על בעל הזכויות בנחלה – דמי החכירה יהיו בשיעור 46% מערך הקרקע המיועדת לתעסוקה ובעל הזכויות בנחלה יישא בהיטל ההשבחה.
4) שימוש חורג – ישולמו דמי שימוש שנתיים בשיעור של 5% לשנה משווי הקרקע המשמשת לתעסוקה לא חקלאית לכל תקופת ההיתר, היטל ההשבחה יחול על המנהל.
5) כתנאי להכנת עסקה לתעסוקה לא חקלאית תהא הסדרת כל השימושים הלא מוסדרים בנחלה, ותשלום דמי שימוש עבור שימוש העבר בשיעור של 5% לשנה.

® כל הזכויות שמורות לדלית ביטון אדריכלית הנדסאית ומשפטנית
'דלית ב.ק. אדריכלים'-סטודיו לתכנון ואדריכלות
אין להעתיק/לצלם/לשכפל ללא רשות מפורשת בכתב. 07/2011

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

שינוי גודל גופנים