התנאים הבסיסיים להצטרפות להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מאת דלית ביטון מ 'דלית ב.ק. אדריכלים'

התנאים הבסיסיים להצטרפות להחלטת מועצת מקרקעי ישראל

2 התנאים הראשונים באחריות המושב-
א. רישום חלקה א' של המושב בספרי מרשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות.

ב. התאמת יחי"ד במושב ליחי"ד המותרות עפ"י תמ"א 35.

2 תנאים נוספים באחריות החוכר/בעל הנחלה-

ג. הסדרת כל השימושים החורגים בנחלה, לרבות תשלום בגין תקופת עבר.
ד. תשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך קרקע חלקת המגורים, לזכויות בניה של 375 מ"ר. הערה- לא יחולו הנחות אזור על תשלום זה.

עקרונות ההחלטה –
א. הצטרפות להחלטה נתונה להחלטתו של בעל הזכויות בנחלה, ההסדר בהחלטה הינו וולונטרי.
ב. חובת עיבוד הנחלה תמשיך להתקיים ברציפות לאורך כל תקופת החכירה.
ג. מי שיחליט להצטרף להסדר- לא יחויב בהשבת הקרקע למנהל מקרקעי ישראל בעת שינוי יעודה.
ד. מי שיבחר שלא להצטרף להחלטה – ימשיכו לחול עליו הכללים הקבועים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
ה. הגדרת 'חלקת המגורים' כדלהלן:
ה.1. הגדרת שטח רציף בגודל של עד 2.5 דונם, מתוך חלקה א' של הנחלה, המיועד למגורים עפ"י תכנית תקפה וכולל את יחי"ד הקיימות בנחלה בחלקה א'.
ה.2. נחלות הקטנות מ 2.5 דונם [שטח צהוב למגורים] – לא תתאפשר הגדלת השטח הצהוב [למגורים] לכדי 2.5 דונם, למעט נחלות באזורי עדיפות א' ובקו עימות – הגדלת השטח הרציף של הנחלה ל 2.5 דונם , באם אין אפשרות להגדלת שטח הנחלה באופן רציף תותר הגדלת הנחלה באזורים אלו עד ל 2 דונם.
ה.3. נחלות הגדולות מ 2.5 דונם [שטח צהוב למגורים] – באם במועד אישור החלטה 979 שטח המגורים בנחלה [עפ"י תכנית תקפה] עולה על 2.5 דונם, יהיה זכאי החוכר להצטרף להסדר ושטח זה ייכלל בהסדר, בכפוף לתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך קרקע חלקת המגורים. הערה – על תשלום זה יחולו הנחות עפ"י אזורי עדיפות לאומית למגורים.
ו. הגדרת היקף הבניה הבסיסי למגורים ב'חלקת המגורים – היקף הבניה הבסיסי למגורים בנחלה יהיה 375 מ"ר, בכפוף לתכנית תקפה, בתשלום 3.75% מערך הקרקע לזכויות בינוי של 375 מ"ר [ללא הנחת על פי אזורי עדיפות] מה מקנה ההטרפות לחוכר?:
א. מימוש 375 מ"ר ביחידה אחת או במספר יחידות, בכפוף לתכנית (ת.ב.ע)תקפה.
ב. חוזה חכירה ל 49, וללא סעיף השבת קרקע בעת שינוי יעודה.
ג. ביטול הדרישה לרצף בין דורי. הערה – הבניה תוגדר לחוכר ולקרובו ואין אפשרות לפצל יחידה זו.
כמובן שניתן להוסיף שטחי בניה מעבר ל375 מ"ר אלא שאז אלו תתאפשרנה בכפוף לתכנית (ת.ב.ע) תקפה ובתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא.

® כל הזכויות שמורות לדלית ביטון אדריכלית הנדסאית ומשפטנית
'דלית ב.ק. אדריכלים'-סטודיו לתכנון ואדריכלות
אין להעתיק/לצלם/לשכפל ללא רשות מפורשת בכתב. 07/2011

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

שינוי גודל גופנים