החלטה מס' 1259- הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים – הוראת שעה

מספר החלטה: 1259 תאריך תוקף: 20/12/2012 תאריך חתימת יו'ר המועצה: 07/11/2012
תאריך החלטה: 29/10/2012 תאריך חתימת שר האוצר: 20/12/2012

    הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים – הוראת שעה

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך – 1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום י"ג בחשוון תשע"ג (29 באוקטובר 2012) על קביעת הוראת שעה בדבר הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת
מגורים או תעסוקה:
הגדרות
"דרישת ההשבה" – דרישת המינהל להשבת המקרקעין.
"חוכר" – חוכר של קרקע חקלאית על פי חוזה בתוקף וכן אגודה שיתופית חקלאית שהיא מושב עובדים, כפר שיתופי, אגודה חקלאית שיתופית,
קיבוץ או מושב שיתופי, אשר מושכרים לה מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה או מחזיקה במשבצת
בתנאי נחלה כבת רשות; לעניין הגדרה זו,
"חוזה בתוקף" – לרבות חוזה
חכירה שתקופת החכירה על פיו הסתיימה והחוכר זכאי, על פי הוראות חוזה החכירה או
החלטות מועצת מקרקעי ישראל, לחדש את החכירה לתקופת חכירה
נוספת.
"מועד ההשבה" – 60 ימים ממועד משלוח דרישת ההשבה.
"שינוי יעוד" – שינוי יעוד של קרקע
חקלאית על פי תוכנית מתאר מקומית או מפורטת מאושרת למטרת מגורים או תעסוקה ואשר
ניתן להוציא מכוחה היתרי בניה.
"שומה פרטנית" – אמדן שווין של זכויות החוכר
במקרקעין, לרבות בגין הפגיעה בפרנסתו והשקעותיו במקרקעין, אשר נערך על ידי שמאי
עובד אגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים או שמאי מקרקעין מטעמו של השמאי הממשלתי
הראשי;
"תוכנית" – התכנית לפיה ומכוחה יוצאו היתרי בניה במקרקעין אשר שונה ייעודם.
שונה ייעודם של מקרקעין בתכנית למטרת מגורים או תעסוקה, והנהלת המינהל החליטה כי
המקרקעין דרושים לצורך שיווק מיידי, ישלח
המינהל לחוכר דרישת השבה בה יודיע לחוכר כי בכפוף לתנאים הקבועים בהחלטה זו, יהיה
זכאי לפיצוי ולתמריצים, והכל כמפורט
להלן.
1. השיב
החוכר את המקרקעין עד מועד ההשבה, יהיה החוכר זכאי לפיצוי עבור זכויותיו במקרקעין, לרבות בגין הפגיעה בפרנסתו והשקעותיו
במקרקעין, כמפורט להלן:
א. גובה הפיצוי:
1) דונם קרקע
המעובד בגידולי שלחין – 12,700 ש"ח;
2) דונם קרקע
הנטוע מטעים – 30,800 ש"ח;
ב. סוג
הגידול לפיו ישולם הפיצוי המפורט בס"ק א' לעיל יהיה
בהתאם לגידול שהיה במועד בו נשלחה דרישת ההשבה או בהתאם לסוג הגידול במועד הפקדת
התוכנית, על פי בקשת החוכר.
ג. לחוכר
שמורה הזכות לפנות למינהל ולבקש כי תיערך לו שומה פרטנית, אשר תכלול, במידת הצורך,
פיצוי עבור מבנים חקלאיים שהוקמו בהסכמת המינהל ובהתאם להיתר בניה, וזאת במקום לקבל
פיצוי בהתאם לסכומים המפורטים בסעיף קטן א' לעיל. החוכר יהיה זכאי להשיג על שומה זו
בהתאם להחלטת מועצה 1181 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה. במקרה זה, עריכת שומה פרטנית והליך ההשגה לא
ידחו את מועד השבת המקרקעין. נערכה שומה פרטנית לבקשת החוכר, גובה הפיצוי יקבע בהתאם לשומה הפרטנית בלבד.
ד. למען
הסר ספק, המינהל לא ישלם פיצוי לפי החלטה זו בגין השקעות אשר נעשו, הוצבו ו/או נטעו במקרקעין לאחר מועד
דרישת ההשבה.
ה. גובה הפיצוי הקבוע בס"ק א' לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 6.12.10
ועד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד התשלום.
1. שונה
ייעודם של מקרקעין בתכנית למטרת תעסוקה , לרבות תכנית אשר עיקרה למטרת תעסוקה, יהיה החוכר זכאי, בנוסף לסכום הפיצוי הקבוע
בסעיף 1 לעיל, לתמריץ בגין השבת המקרקעין
במועד ההשבה בשיעור של 50% מסכום הפיצוי הקבוע בסעיף 1 לעיל.
2. שונה
ייעודם של מקרקעין בתכנית למטרת מגורים, לרבות תוכנית אשר עיקרה למטרת מגורים, יהיה
החוכר זכאי, בנוסף לסכום הפיצוי הקבוע בסעיף 1 לעיל, לתמריצים בגין השבת המקרקעין במועד ההשבה
כמפורט להלן:
א. 50% מסכום הפיצוי בהתאם
לקבוע בסעיף 1 לעיל.
ב. זכות
לחוכר או מי מטעמו (לעניין סעיף זה, להלן: "החוכר") לרכוש בפטור ממכרז ובתשלום דמי
חכירה מהוונים מלאים, מגרשים בתחום התכנית אשר שווים, על פי קביעת השמאי הממשלתי
הראשי או מי שימונה על ידו לענין זה, יהיה עד
לאחוז המפורט להלן מהשווי היחסי של המקרקעין המושבים במצבם לפי התכנית
(להלן: "מגרשי ההקצאה בפטור"), ובהתאם לתנאים
שלהלן:
1) המינהל
יקבע , לפי שיקול דעתו את המגרשים אותם יהיה זכאי החוכר לרכוש בפטור ממכרז בהתחשב,
בין היתר, בשיקולים תכנונים, בשיקולי פיתוח ובשיקולי שיווק, בהתאם לחוות דעתו של השמאי הממשלתי.
2) במרכז
הארץ – 20% ובלבד שהשטח אשר יוקצה בפטור
ממכרז לא יעלה על 100 דונם ולא יכלול יותר מ- 500
יחידות דיור;
3) באזורי
עדיפות לאומית – 25% ובלבד שהשטח אשר
יוקצה בפטור ממכרז לא יעלה על 150 דונם.
4) היה
והשווי היחסי של מגרשי ההקצאה בפטור אינו עולה כדי מגרש בתוכנית, לא יהיה זכאי
החוכר לתמריץ הקבוע בסעיף 3 (ב). על אף האמור, היה והשווי היחסי של הזכויות, אותן
רשאים מספר חוכרים לרכוש מהווים יחדיו מגרש בתוכנית, יהיו רשאים החוכרים לבקש תחולת
סעיף 3 (ב) בעניינם.
5) מחיר מגרשי ההקצאה בפטור יקבע לאחר שיווק של 40%
לפחות מכלל המגרשים הסחירים בתוכנית ויעמוד על הממוצע המשוקלל של המחירים שזכו במכרזים כאמור. ככל שמאפייניהם התכנוניים או
הפיזיים של מגרשי ההקצאה בפטור יחייבו
התאמות למחיר שנקבע במכרז כאמור, יקבעו ההתאמות הדרושות על ידי השמאי הממשלתי הראשי או מי שמינה לענין זה .
6) קיבל
החוכר, אשר השיב את המקרקעין, הודעה על האפשרות לרכוש את מגרשי ההקצאה בפטור ועל
המחיר בו ניתן לרכשם, יודיע תוך 30
ימים מיום קבלת ההודעה , האם הוא מבקש
לרכושם; לא הודיע החוכר למינהל על בקשתו לרכוש את הזכויות בתוך התקופה האמורה, יראו
החוכר כמי שויתר על זכותו לרכוש את מגרשי
ההקצאה בפטור והמינהל ישווקם .
7) החוכר
ישלם דמי חכירה מהוונים עבור רכישת הזכויות כאמור תוך 180 ימים מיום אישור העיסקה במינהל. עבור התקופה שתחילתה בחלוף 31 ימים ממועד אישור
העיסקה ועד לתום 180 הימים או מועד התשלום בפועל, המוקדם
מביניהם, דמי ההיוון, ישוערכו בהפרשי הצמדה על פי מדד יוקר המחיה הידוע במועדים
הרלוונטיים. לא שולם הסכום תוך 180 יום,
לא יוכל עוד החוכר לרכוש את המגרשים אשר הוצעו בהתאם להחלטה זו והמגרשים ישווקו על
ידי המינהל .
8) החוכר לא
יהיה זכאי להנחות הקבועות בהחלטות המועצה עבור רכישת מגרשי ההקצאה בפטור, לרבות
הנחות אזורי עדיפות לאומית;
9) החוכר ישלם את הוצאות הפיתוח ביחס
למגרשי ההקצאה בפטור לפי הוראות אשר יקבעו
על ידי המינהל ביחס ליתר מגרשי
התוכנית וכתנאי להקצאת מגרשי ההקצאה
בפטור.
1. תשלום
פיצוי ומתן תמריצים בהתאם להחלטה זו כפוף לתנאים שלהלן
א. מסירת
החזקה במקרקעין לידי המינהל במועד ההשבה, כאשר הם פנויים מכל אדם ו/או חפץ ונקיים
מכל שעבוד, עיקול, זכויות צד ג' ו/או כל
מניעה אחרת לשיווקם, לרבות רישום חכירה ואו קיום הערת אזהרה או הערה אחרת המגבילה
את העברת הזכות בלשכת רישום המקרקעין; היו הערת אזהרה, זכות של צד ג', הערה אחרת
המגבילה העברת זכויות, או זכות החכירה או השכירות מקרקעין רשומים על שם החוכר או מי
מטעמו בלשכת רישום המקרקעין, יהא ביטול כל הערה ו/או רישום כאמור תנאי לתשלום
הפיצוי ומתן התמריצים. החוכר יפקיד יפוי כח בלתי חוזר בידי המינהל לביטול ההערה
ו/או הרישום כאמור. למען הסר ספק, יובהר כי הפקדת יפוי הכח אינה גורעת מחובתו של
החוכר לגרום לביטול רישום זכותו במרשם וכן
לגרום למחיקת כל הערת אזהרה או הערה מגבילה אוחרת, ככל
שקיימת, מן המרשם.
ב. חתימת
הסכם השבה ופיצוי בנוסח המקובל במינהל, ובמסגרתו הודעת החוכר לפיה הוא יודע שחוזה
החכירה ביחס לקרקע המושבת בוטל ואין לו התנגדות לביטולו של החוזה ולגריעת השטח
ממכסת הקרקע המגעת לו או לישוב.
ג. המצאת כל
האישורים הנדרשים לפי דין לצורך העברת
זכויות בקרקע המושבת , לרבות אישורים בדבר תשלום מיסים, אגרות והיטלים, תוך שישה
חודשים ממועד חתימת הסכם הפיצוי. המינהל רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך תקופה זו בשלושה חודשים
נוספים.
ד. למען הסר
ספק, כל צד ישא בתשלומי המיסים, האגרות או ההיטלים החלים עליו לפי דין וכל תשלום
החל על המקרקעין עד למועד ההשבה, לרבות מס שבח, יחול על החוכר.
ה. בישובים
חקלאיים שבטיפול המטה לביצוע הסדר הקיבוצים או המנהלה להסדרים במגזר החקלאי תידרש
הסכמת יו"ר המטה לביצוע הסדר הקיבוצים או מנכ"ל המנהלה להסדרים במגזר החקלאי כתנאי
לתשלום פיצוי על פי החלטה זו.
ו. בישוב
חקלאי אשר הינו צד להסכם תלת-צדדי תקף עם המינהל, תשלח הודעה בדבר משלוח דרישת
ההשבה לחוכר לסוכנות היהודית לארץ ישראל או לחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית
העולמית, לפי העניין.
ז. תשלום
חובות החוכר למינהל.
1. החלטה זו
תחול אך ורק ביחס למקרקעין אשר נמסרה בהם החזקה
למינהל במועד ההשבה, והתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף 4(ב) ו-(ג) . לא
הושבו המקרקעין במועד ההשבה או שונה ייעודם של המקרקעין למטרה שאינה מגורים או
תעסוקה, יחולו הוראות חוזה החכירה והחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות בדבר הפסקת חכירה בקרקע חקלאית.
2. א. המינהל ישלם לחוכר פיצוי לפי סעיף 1 לעיל
ואת התמריץ הנוסף לפי סעיף 2ו- 3 (א) לעיל, ככל שזכאי לו, תוך 30 יום מיום מסירת
החזקה במקרקעין לידי המינהל כאמור והפקדת יפוי כח בלתי חוזר כמפורט בסעיף 4 (א)
לעיל ובלבד שהומצאו כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 5 (להלן: "האישורים").
ב. לא המציא החוכר את כל האישורים, יעכב
המינהל בידיו סך של 40% מגובה הפיצוי והתמריץ לפי סעיף 2 ו-3 (א) , ולא
יוכל החוכר לרכוש את המגרשים כאמור בסעיף 3(ב)
עד להמצאת אישורים אלה;לא הומצאו האישורים בתוך 12 חודשים ממועד ההשבה, יראו
החוכר כמי שויתר על זכותו לרכוש את המגרשים המוקפאים והמינהל ישווקם
7. תשלום פיצוי ומתן תמריצים לפי החלטה זו
מהווה פיצוי סופי בגין כל זכויותיו ותביעותיו של החוכר, לרבות על פי החוזה.
1. לסיכום
הפיצוי והתמריץ יתווסף מס ערך מוסף כנגד
המצאת חשבונית מס כדין.
2. קיבל חוכר
דרישת השבה לפי החלטה זו, ולא מסר למינהל את החזקה במקרקעין במועד שנקבע לכך
בדרישה, יפעיל המינהל את הסמכויות המינהליות המוקנות לו
על פי דין לפינוי החוכר מהמקרקעין, לרבות על פי חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), תשמ"א – 1981. לא
ניתן היה להפעיל כלפי החוכר סמכויות מינהליות כאמור,
תוגש נגד החוכר לאלתר תביעה לפינוי
המקרקעין. על פיצוי לחוכר כאמור יחולו הוראות סעיף 5 להחלטה זו .
3.
החלטה זו תחול על מקרקעין שחלה עליהם תכנית, כהגדרתה בהחלטה זו , אשר הופקדה לפני אישור
החלטה זו והחוכר קיבל לגביהם דרישת השבה
תוך שנתיים ממועד אישור החלטה זו . לאחר מועד זה , יחולו על כלל
המקרקעין המושבים, הוראות חוזה החכירה והחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות בדבר
הפסקת חכירה בקרקע חקלאית.
4.
אין באמור לגרוע מהאפשרות
העומדת למינהל להציע לחוכר קרקע חלופית לעיבוד, במקרים בהם ניתן לעשות כן. חוכר אשר
יבחר במסלול קרקע חקלאית חליפית לא יהא
זכאי לפיצוי ולתמריצים הקבועים בהחלטה זו.
5.
עם כניסתה לתוקף של החלטה זו,
מבוטלת החלטה מס' 1222
______________
____________________
תאריך
אריאל אטיאס
יו"ר מועצת מקרקעי ישראל

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

שינוי גודל גופנים