פיצול נחלה במושב

פיצול נחלה / מאת דלית ויטון אדריכלית הנדס' ועורכת דין מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל.

    לפני שאגש לכתיבה על פיצול נחלה אקדים מספר מילים על החלטה 979 של רמ"י.
    רקע להחלטה 979

החלטה 979 של מינהל מקרקעי ישראל מבקשת לעגן את זכויותיהם של המתיישבים בחלקת המגורים.
כאמור, ביום 9.6.11, נתנה הכרעת בית המשפט העליון בסוגיה במסגרת פסק דין המכונה בג"ץ המושבים, ולפיו יש לאשר את מרביתן של הוראות החלטות מועצת מקרקעי ישראל עליהן נסובו העתירות ולדחות את מרבית הטענות שהועלו כנגדן. בית המשפט נתן בפסיקתו, רוח גבית לביצועה של החלטה 979 והחלטה 1101 ולמעשה אישר את עמדת המדינה כפי שהוצגה בפני בית המשפט. בית המשפט קבע, כי תוכן ההחלטות מאוזן, ההחלטות הינן סבירות, מידתיות ומייצגות באופן ראוי את צורכי ההתיישבות החקלאית, המאמץ שהושקע והתמורה שראוי שתינתן עבורם בעבר ובהווה. גולת הכותרת של פסיקת בג"ץ, מעבר להחלטות הפרקטיות המאפשרות פיצולי מגרשים והסדרת שימושים חורגים בנחלה, הינה ההכרה בעיגון זכויות המגורים של בעלי נחלות בחלקת המגורים ומתן אפשרות למתיישב לחתימה על חוזה חכירה לדורות.

    תמצית החלטה 979

החלטה זו אשר עודכנה ע"י מועצת מקרקעי ישראל באמצעות החלטה מס' 1155, מאפשרת למתיישב לעגן את זכויותיו בחלקת המגורים ורישומן בספרי המקרקעין כיחידה נפרדת ועצמאית.
לצורך עיגון הזכויות יהא על המתיישב לשלם 3.75% מערך חלקת המגורים (כאשר גודל חלקת המגורים תהא עד 2.5.דונם). לחלקת המגורים תתלווה הרשאה לבניה של 375 מ"ר והשימוש בחלקת המגורים יוכל להיעשות, ללא צורך בהוכחת רצף בין דורי בנחלה, באמצעות בניית מס' יחידות דיור לחוכר וגם לקרובו.

    פיצול מגרש

– לצורך ביצוע פיצול מגרש, הפרדת מגרש מתוך שטח הנחלה, יהא על בעל הזכויות בנחלה, לרכוש את מלוא הזכויות במגרש המיועד להיות מפוצל (משמע, השלמה של יתרת התשלום מעבר ל- 3.75% ועד 33% ).
מתיישב אשר ישלם תשלום כולל של 33% מערך כל חלקת המגורים בנחלה, יוכל תאורטית לפצל מס' מגרשים, ללא כל תשלום נוסף, ובלבד והמתיישב יעמוד בתנאים הבאים:
– לנחלה תוצמד יחידת מגורים אחת המשמשת למגורי החוכר.
– למגרש המפוצל יוצמדו זכויות בניה שלא יפחתו מ- 160 מ"ר.
– מס' הפיצולים יעשה בהתאם להגבלות שאושרו בתמ"א 35.
יש לזכור, כי המדובר בהחלטה וולונטרית, וכי כניסה בשעריה של החלטה 979, תתאפשר רק לאחר התקיימותם של התנאים הבאים:
– רישום חלקה א' בספרי המקרקעין כיחידה נפרדת.
– הסדרת תשלום כל השימושים בנחלה.
– תשלום דמי חכירה בסך 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים.
– התחייבות האגודה שמס' יחידות הדיור בשטח היישוב יהיו בהתאם לתמ"א 35.
במסגרת פעילות המשרד, ניתן על ידנו ליווי וייצוג משפטי מקיף, לצורך בדיקת כדאיות הליך הפיצול, עריכת אומדנים לעלויות הפיצול, הגשת התכניות והבקשות למינהל מקרקעי ישראל, טיפול בקידום ההליכים, עד להשלמת ההליכים ורישום החלקה החדשה על שמו של הרוכש.

 

נכתב ע"י דלית ויטון-אדריכלית הנדס' ועורכת דין מומחית בנדל"ן תכנון ובניה, בעלת המשרדים  דלית ב.ק. אדריכלים ודלית ויטון משרד עורכי דין  טלפון ישיר 0524-617406

אתר:http://dalit-architecture.co.il/

דף אוהדים בפייס בוק:https://www.facebook.com/dalitarchitecture?ref=hl

דוא"ל: dalit.b.k.arch@gmail.com

® כל הזכויות שמורות לדלית ויטון אדריכלית הנדסאית ועורכת דין
משרד אדריכלים  'דלית ב.ק. אדריכלים'
אין להעתיק/לצלם/לשכפל ללא רשות מפורשת מהכותבת בכתב. – נכתב ב 24.12.12

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

שינוי גודל גופנים